Projectoproep Gelijke Kansen - Integratie: Intersectionaliteit

  • 10 april 2018

De positie van mensen in onze samenleving en de kansen die ze krijgen, gaan nauw samen met een aantal identiteitskenmerken, zoals gender, afkomst, leeftijd, sociale klasse en seksuele voorkeur. Dikwijls komen achterstellingen niet louter voort uit één van deze kenmerken, noch uit hun optelsom. Uitsluitingservaringen vinden vaak hun oorsprong op het kruispunt tussen verschillende factoren en de dynamiek die daaruit voortvloeit. Denk maar aan de extra obstakels die vrouwen van buitenlandse afkomst ervaren op hun weg naar de arbeidsmarkt. Of, van een heel andere orde, de weerstanden binnen bepaalde geloofsgemeenschappen die de coming-out van LGBT-personen bemoeilijken.

Aandacht voor de manier waarop meerdere indentiteitsaspecten kansen bepalen en op elkaar inwerken, noemen we in beleidstermen het kruispuntdenken of intersectioneel denken. Dit perspectief helpt om meer complete beleidsoplossingen te formuleren die rekening houden met de wisselwerking tussen verschillende achterstellingen.

Vlaams minister Liesbeth Homans, bevoegd voor Gelijke Kansen en Integratie, wil haar beleid een meer intersectioneel perspectief geven. Daarom zal ze experimentele en innoverende projecten financieren rond de twee kruispunten gender en etniciteit en seksuele identiteit en etniciteit. De focus ligt enerzijds op projecten die de emancipatie bevorderen van mensen die zich op deze intersecties bevinden. Anderzijds komen ook projecten in aanmerking die drempels in de omgeving wegwerken.
Deze projectoproep richt zich naar actoren uit het middenveld, lokale besturen en de onderzoekswereld. De subsidie wordt eenmalig toegekend en is bestemd voor projecten van maximum 24 maanden. Projecten starten ten vroegste op 1 januari 2019 en eindigen ten laatste op 31 december 2020. Aanvragen worden uiterlijk 11 juni 2018 ingediend.

Het aanvraagformulier en meer uitgebreide informatie over deze projectoproep vindt u via gelijkekansen.be/Praktisch/Subsidies/OproepIntersectionaliteit