Vlaamse Regering keurt horizontaal integratiebeleidsplan goed

  • 15 juli 2016

Op vrijdag 15 juli 2016 hechtte de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan het horizontaal integratiebeleidsplan.

Het integratiebeleid is een zaak van alle beleidsdomeinen, dat is ingeschreven in het integratie- en inburgeringsdecreet van 2013. Daarom is er ook een beleidsplan van de Vlaamse Overheid als geheel. Het horizontaal integratiebeleidsplan focust op het verkleinen van de herkomstkloof: de maatschappelijke positie van personen van buitenlandse herkomst is op vele domeinen slechter dan deze van personen van Belgische herkomst.

In het plan staan vier doelstellingen voorop:

  • participatie aan het maatschappelijke leven verbeteren,
  • kennis van het Nederlands bij anderstaligen versterken,
  • wederzijds respect bevorderen
  • komen tot een afgestemd, onderbouwd en gedragen beleid.

De verschillende beleidsdomeinen engageerden zich voor het waarmaken van deze doelstellingen en schreven acties in het plan in.

De ambtelijke Commissie Integratiebeleid binnen de Vlaamse Overheid zorgde voor de voorbereiding van het plan en zal de acties verder opvolgen. In de Commissie Integratiebeleid zetelen experten uit de entiteiten van de Vlaamse Overheid, ook Minderhedenforum, VVSG en VGC zijn er in vertegenwoordigd.

Voor meer informatie over het horizontaal integratiebeleidsplan kan je terecht bij Alona Lyubayeva, Vlaams Diversiteitsambtenaar en voorzitter Commissie Integratiebeleid (alona.lyubayeva@bz.vlaanderen.be) en bij Marlies Stubbe, secretaris Commissie Integratiebeleid (marlies.stubbe@kb.vlaanderen.be).