NIEUWE oproep indienen erkenningsaanvragen participatieorganisatie

  • 23 april 2021

In het decreet Integratie- en inburgeringsbeleid van 7 juli 2013 wordt voorzien in de erkenning van één participatieorganisatie. De Vlaamse Regering sluit een samenwerkingsovereenkomst met de erkende participatieorganisatie.

Bij beslissing van 23 april 2021 van de Vlaamse Regering werd de erkenningsprocedure voor een participatieorganisatie heropend. Overeenkomstig artikel 14 van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 juni 2020, wordt een nieuwe oproep voor indiening van erkenningsaanvragen gelanceerd.

De erkenningsperiode gaat in op 1 december 2021 voor een duur van vijf jaar.

De opdracht van de participatieorganisatie

De participatieorganisatie vervult, met het oog op de empowerment en de emancipatie van de personen van buitenlandse herkomst de volgende algemene opdrachten:
1° de belangen van personen van buitenlandse herkomst behartigen;
2° de personen van buitenlandse herkomst vertegenwoordigen ten opzichte van de Vlaamse overheid;
3° beleidsaanbevelingen uitbrengen;
4° lokale actoren sensibiliseren voor en ondersteunen bij het nemen van initiatieven om de beleidsparticipatie van de personen van buitenlandse herkomst te bevorderen.
Deze algemene opdrachten zijn subsidiabel overeenkomstig het decreet Integratie- en inburgeringsbeleid van 7 juli 2013.

Naast de algemene opdrachten, vermeld in het tweede lid, kan de participatieorganisatie andere initiatieven nemen ter bevordering van de empowerment en de emancipatie van de personen van de bijzondere doelgroepen. Deze initiatieven zijn niet subsidiabel overeenkomstig het decreet integratie- en inburgeringsbeleid van 7 juli 2013.

Samenwerkingsovereenkomst Vlaamse Regering en participatieorganisatie

Voor de praktische en concrete uitvoering van de algemene opdrachten sluit de participatieorganisatie voor een periode van vijf jaar (vanaf 1 december 2021) een samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse Regering.

Deze samenwerkingsovereenkomst omvat afspraken over de te realiseren opdrachten, met inbegrip van de strategische en operationele doelstellingen en de manier waarop die gemeten of gewaardeerd worden. Op basis van de samenwerkingsovereenkomst kent de Vlaamse Regering binnen de beschikbare begrotingskredieten jaarlijks een algemene werkingssubsidie en een investeringssubsidie toe om een werking met voldoende lokale spreiding uit te bouwen.

Erkenningsvoorwaarden

- De participatieorganisatie is een vereniging zonder winstoogmerk.

- De participatieorganisatie is bij de uitoefening van haar opdracht onafhankelijk. Dat behelst onder meer het onafhankelijk formuleren en communiceren van adviezen en aanbevelingen, en de onafhankelijke samenstelling van haar organen.

- Bij de uitvoering van de algemene opdrachten wordt rekening gehouden met de beleidsprioriteiten die door de minister van gelijke kansen, integratie- en inburgering bepaald zijn. Op deze manier worden de algemene decretale opdrachten van de participatieorganisatie geconcretiseerd en afgestemd met het beleid van de minister rond integratie, inclusie en evenredige participatie van personen met buitenlandse herkomst.

- De participatieorganisatie beschikt over een meerjarenplan dat volgende elementen omvat:
1° een beschrijving van de strategische en operationele doelstellingen in relatie tot de algemene opdrachten en de beleidsprioriteiten;
2° een opgave van de beoogde resultaten en bijbehorende indicatoren;
3° het tijdstip en de wijze waarop de resultaten worden gemeten;
4° een beschrijving van de interne organisatiestructuur en -werking;
5° de middelen die nodig worden geacht voor de realisatie van het meerjarenplan.

Bij het meerjarenplan worden al de volgende stukken gevoegd:
1° een omgevingsanalyse;
2° een selectie- en benoemingsreglement voor de samenstelling van de bestuursorganen.

- Uiterlijk zes maanden na het afsluiten van de samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse Regering moet de participatieorganisatie voldoen aan volgende voorwaarden:
• In het kader van het deugdelijk bestuur beschikken over een deontologische code voor haar personeelsleden en bestuursleden;
• De statuten moeten verwijzen naar de algemene opdrachten;
• Voor de bestuursorganen (de algemene vergadering en de raad van bestuur) gestreefd wordt naar een evenwichtige samenstelling waarbij:
1° de helft van haar bestuursleden personen van buitenlandse herkomst zijn;
Deze leden worden geselecteerd en benoemd via een publieke oproep tot kandidaatstelling. De erkende participatieorganisatie organiseert die oproep tot kandidaatstelling en de benoeming van de leden op de wijze die bepaald is in het selectie- en benoemingsreglement dat bijgevoegd wordt bij het meerjarenplan.
2° de helft van haar bestuursleden personen zijn die beschikken over specifieke deskundigheid en ervaring op het vlak van integratie, inclusie en evenredige participatie van personen van buitenlandse herkomst of op het vlak van organisatiemanagement.
Deze leden worden geselecteerd en benoemd op de wijze die bepaald is in het selectie- en benoemingsreglement dat bijgevoegd wordt bij het meerjarenplan.

Bij de samenstelling van haar bestuursorganen streeft de participatieorganisatie naar een meer evenwichtig aandeel van zowel mannen en vrouwen als personen jonger dan 35 jaar, bij het begin van het mandaat.

- Jaarlijks moet de participatieorganisatie het jaarverslag en de jaarrekening bekend maken op haar website en bezorgen aan het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Fases in de erkenningsprocedure en het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst

- Indienen van een erkenningsaanvraag door de kandidaten-participatieorganisatie;
- Beslissing over de ontvankelijkheid van de ingediende erkenningsaanvraag;
Het Agentschap Binnenlands Bestuur onderzoekt de ontvankelijkheid van de erkenningsaanvraag. Het Agentschap Binnenlands Bestuur bezorgt de aanvrager digitaal de beslissing of de aanvraag ontvankelijk of onontvankelijk is. Nadat die termijn verstreken is, wordt de aanvraag geacht ontvankelijk te zijn.
- Het Agentschap Binnenlands Bestuur beoordeelt de ontvankelijke erkenningsaanvraag inhoudelijk en brengt daarover een advies uit aan de minister. Als dat nodig is, vraagt het Agentschap Binnenlands Bestuur bijkomende inlichtingen aan de aanvrager.
- Beslissing tot selectie of niet selectie van één kandidaat-participatieorganisatie door de minister bevoegd voor gelijke kansen, integratie en inburgering;
- De geselecteerde kandidaat-participatieorganisatie dient een meerjarenplan in voor de uitvoering van de algemene opdrachten waarbij rekening gehouden wordt met de beleidsprioriteiten die door de minister van gelijke kansen, integratie en inburgering bepaald werden en meegedeeld worden aan de kandidaat-participatieorganisatie;
- De minister bevoegd voor gelijke kansen, integratie en inburgering beslist over de goedkeuring van het ingediende meerjarenplan;
- De Vlaamse Regering beslist over de erkenning of niet-erkenning van de kandidaat-participatieorganisatie;
- In geval van erkenning sluit de Vlaamse Regering een samenwerkingsovereenkomst af met de participatieorganisatie;

 

Hoe een (ontvankelijke) erkenningsaanvraag indienen?

De kandidaat-participatieorganisatie dient een erkenningsaanvraag in met volgende stukken en gegevens:

1° een beschrijving van hoe de missie en visie van de aanvrager passen binnen de algemene opdrachten en de onafhankelijke uitoefening van de opdrachten;
2° een kopie van de statuten van de aanvrager waaruit blijkt dat de kandidaat-participatieorganisatie een vereniging zonder winstoogmerk is;
3° een opgave van de huidige samenstelling van de bestuursorganen van de aanvrager;
4° een plan van aanpak om te kunnen voldoen aan de erkenningsvoorwaarden:
      • beschikken over de deontologische code voor haar personeelsleden en bestuursleden uiterlijk zes maanden nadat de samenwerkingsovereenkomst is afgesloten;
      • streven naar een evenwichtige samenstelling van de bestuursorganen uiterlijk zes maanden nadat de samenwerkingsovereenkomst is afgesloten;
      • onafhankelijk uitoefenen van de algemene opdrachten. Dat behelst onder meer het onafhankelijk formuleren en communiceren van adviezen en aanbevelingen, en de onafhankelijke samenstelling van haar organen.
5° een beschrijving van de huidige interne organisatiestructuur van de aanvrager en een beschrijving van hoe deze structuur mogelijks kan aangepast worden om de algemene opdrachten van de participatieorganisatie uit te voeren.

 

De kandidaturen moeten uiterlijk op 22 juni 2021 DIGITAAL ingediend worden bij het Agentschap Binnenlands Bestuur, Afdeling Gelijke Kansen, Integratie en Inburgering t.a.v. Joke Vispoel, afdelingshoofd, joke.vispoel@vlaanderen.be en integratie@vlaanderen.be.

De toepasselijke regelgeving vindt u hier:

-    Het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid, artikels 8 tot en met 11;

-    Het besluit van de Vlaamse Regering van 26 juni 2020 tot uitvoering van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid, wat betreft de participatieorganisatie, en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2019 tot uitvoering van diverse bepalingen van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid wat betreft de participatieorganisatie en de oriëntering van anderstaligen naar het meest gepaste aanbod NT2, en tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 januari 2016 houdende de uitvoering van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid (B.S.09/07/2020)
 

Verduidelijkende nota's: