Samenleven in diversiteit - Kwalitatief onderzoek naar de perspectieven van vluchtelingen

  • 26 oktober 2018

In 2015 kende België net als andere Europese landen een verhoogde instroom van vluchtelingen, grotendeels ten gevolge van de conflicten in Syrië, Irak, Afghanistan en elders in de wereld.

Deze vluchtelingen omvatten bijzonder diverse groepen mensen met uiteenlopende opleidingsniveaus, geloofsgemeenschappen en nationaliteiten. Het merendeel onder hen komt bovendien terecht in grote steden, waar zich ‘aankomstwijken’ bevinden met een superdiverse bevolking en waar verschillende economische, religieuze en etnische breuklijnen dwars door elkaar lopen.

De vraag die dan rijst is hoe deze vluchtelingen kijken naar het samenleven met Belgen en mensen van andere nationaliteiten. Hoe ervaren zij hun eerste contacten met Belgen en hoe veranderen die contacten doorheen de tijd? Welke spanningen en overeenkomsten ervaren zij tussen de normen en waarden van hun nieuwe land en die van hun herkomstland en haar diverse inwoners? Welke gevolgen hebben deze netwerken en interculturele contacten voor de plek waar zij willen wonen?

Dit onderzoeksrapport bestudeert deze vragen aan de hand van de ontmoetingen die vluchtelingen al dan niet hebben met Belgen, andere nieuwkomers en mensen uit hun eigen gemeenschap. Dat doen de onderzoekers van OASES (UA) door zich te concentreren op drie aspecten van zulke ontmoetingen: de sociale netwerken die vluchtelingen doorheen hun verblijf uitbouwen, hun opvattingen over de waarden die zij zelf en de Belgische bevolking volgens hen hanteren, en hun ervaringen van de ruimtelijke omgeving waarin zij verblijven.
Voor dit onderzoeksproject spraken de onderzoekers met 23 experts en 144 vluchtelingen uit Afghanistan, Syrië, Irak en Eritrea in verschillende Vlaamse steden en gemeenten.

pdf bestandEindverslag Samenleven in Diversiteit.pdf (1.65 MB)