Gegevensverzameling en monitoring

Op 8 mei 2015 bevestigde de Vlaamse Regering het afsprakenkader van de Commissie Integratiebeleid voor een uniforme operationalisering van de doelgroep bij monitoring. Hiermee wordt de basis gelegd om over beleidsdomeinen heen en afgestemd met federale overheidsdiensten en sociale partners eenzelfde operationalisering te hanteren voor het monitoren van de maatschappelijke positie van personen van buitenlandse herkomst.

Monitoring  brengt een breed spectrum aan gegevens in beeld die verband houden met migratietrends, integratie- en inburgeringsthema’s. Een beleid afstemmen op een superdiverse samenleving begint met het kennen en begrijpen ervan. Monitoring impliceert een systematische opvolging van data, waarbij gefocust wordt op 4 belangrijke terugkerende cijferbronnen:

VLIM:

De door het steunpunt Inburgering en Integratie ontwikkelde Vlaamse integratie- en inburgeringsmonitor (VLIM) wordt verdergezet. Deze monitor verzamelt administratieve en andere statistische gegevens over migratie- en integratieprocessen van vreemdelingen en personen van buitenlandse herkomst in Vlaanderen en duidt dit, waar mogelijk, binnen een Belgisch en Europees kader. Deze monitor bevat dan ook belangrijke informatie over de socio-economische positie van de groep personen van buitenlandse herkomst in Vlaanderen en is een belangrijke bron van informatie om de herkomstkloof op te volgen en evoluties te schetsen. Monitoringscijfers uit andere beleidsdomeinen worden nauwgezet opgevolgd en nieuwe pistes worden ontwikkeld om blinde vlekken te dekken.

LIIM:

De Lokale Integratie- en Inburgeringsmonitor (LIIM) wordt jaarlijks geüpdatet en brengt migratie- integratie- en inburgeringsgegevens samen op niveau van het lokale bestuur.

KBI:

Om de vinger aan de pols te houden met betrekking tot inburgeringsdata wordt de Kruispuntbank Inburgering (KBI) gehanteerd om antwoorden te formuleren op actuele beleidsvragen en om nieuwe trends op te sporen.

Bevraging ‘samenleven in diversiteit’ (SID-survey):

Er werd een nieuwe Vlaamse bevraging gelanceerd over samenleven in diversiteit. Data over de leefwereld en opinies van de grootste/belangrijkste etnische groepen in Vlaanderen zijn momenteel nog een grote blinde vlek. De focus werd gelegd op feitelijk taalgebruik, ervaringen van discriminatie, sociale inclusie, opinies rond radicalisme, geloofsbeleving en burgerschap. Deze bevraging is een belangrijke bron van informatie om de VLIM verder te verrijken. 
samenleven-in-diversiteit.be

Verhuisbewegingen van erkend vluchtelingen en subsidiair beschermden (periode 1/1/2014 – 27/1/2018)

Op 27/1/2018 werd een extractie uit het Rijksregister genomen van alle personen die sinds 1/1/2014 een verzoek om internationale bescherming hebben gedaan in België. In deze nota wordt het profiel geanalyseerd van de personen die bescherming gekregen Daarnaast worden ook de verhuisbewegingen van deze vluchtelingen (groep van erkend vluchtelingen en subsidiair beschermden samen) bekeken.