Subsidies intergemeentelijke samenwerking

In juni 2015 werd een algemene projectoproep gelanceerd voor de opzet van experimentele projecten (pilootprojecten). Met het verlenen van een projectsubsidie kunnen de capaciteiten van steden/gemeenten versterkt worden door samenwerking. Vooral kleinere gemeenten kunnen op die manier hun krachten bundelen.

De projecten intergemeentelijke samenwerking moeten vooral inspelen op twee thema’s: enerzijds onthaalbeleid en anderzijds samenleven in diversiteit en het bieden van gelijke kansen.

Er werd voor deze oproep in totaal 1.006.397,00 euro op de begroting 2015 beschikbaar gesteld. Aan 7 projecten werd een subsidie toegekend. De projecten beginnen ten vroegste op 1 december 2015 en eindigen ten laatste op 30 november 2018.

Om deze projecten te ondersteunen en de ervaringen verder uit te dragen, werd een lerend netwerk opgericht.  Er is hieromtrent een samenwerking gestart tussen het Agentschap Binnenlands Bestuur, het Agentschap Integratie en Inburgering en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.