Beleid

Het integratiebeleid speelt in op de situaties en dynamieken die verbonden zijn met de gevolgen van migratie, met als doel zelfstandige en evenredige participatie, toegankelijkheid van alle voorzieningen, actief en gedeeld burgerschap van eenieder en het verkrijgen van sociale samenhang.

De aanpak hiervan wordt in het begin van iedere regeerperiode bepaald in de beleidsnota. De beleidsnota wordt jaarlijks geconcretiseerd, tot 2019 in een beleidsbrief en vanaf 2020 in de beleids- en begrotingstoelichting (BBT).

Actieplannen

Horizontaal Integratiebeleidsplan 2016

Het integratiebeleid is een zaak van alle beleidsdomeinen, dat is ingeschreven in het integratie- en inburgeringsdecreet van 2013. Daarom is er ook een beleidsplan van de Vlaamse Overheid als geheel. Het horizontaal integratiebeleidsplan focust op het verkleinen van de herkomstkloof: de maatschappelijke positie van personen van buitenlandse herkomst is op vele domeinen slechter dan deze van personen van Belgische herkomst.

In het Vlaams Horizontaal Integratiebeleidsplan staan vier doelstellingen voorop:

  • participatie aan het maatschappelijke leven verbeteren,
  • kennis van het Nederlands bij anderstaligen versterken,
  • wederzijds respect bevorderen
  • komen tot een afgestemd, onderbouwd en gedragen beleid.

De verschillende beleidsdomeinen engageerden zich voor het waarmaken van deze doelstellingen en schreven acties in het plan in.

De ambtelijke Commissie Integratiebeleid binnen de Vlaamse Overheid zorgde voor de voorbereiding van het plan en volgt de acties verder op. In de Commissie Integratiebeleid zetelen experten uit de entiteiten van de Vlaamse Overheid, ook Minderhedenforum, VVSG en VGC zijn er in vertegenwoordigd.

Geactualiseerd Horizontaal Integratiebeleidsplan  2018

Het geactualiseerde Horizontaal Integratiebeleidsplan (HIBP) bouwt verder op het Horizontaal Integratiebeleidsplan 2016-2019. Het bespreekt per doelstelling waar de acties in 2018 staan en wat er extra zal gebeuren in de periode 2018-2019. Het beleidsplan focust op het verkleinen van de herkomstkloof: de maatschappelijke positie van personen van buitenlandse herkomst is op vele domeinen slechter dan die van personen van Belgische herkomst. In het geactualiseerde beleidsplan werd ook het actieplan woonwagenbewoners geïntegreerd, in een nieuwe strategische doelstelling.

In het geactualiseerde HIBP staan vijf doelstellingen voorop: participatie aan het maatschappelijke leven verbeteren, kennis van het Nederlands bij anderstaligen versterken, wederzijds respect bevorderen en komen tot een afgestemd, onderbouwd en gedragen beleid en het voeren van een horizontaal beleid t.a.v. woonwagenbewoners.

Het plan en de bijlagen vindt u op vlaanderen.be 

Visietekst ‘Taalbeleid in het kader van het Horizontaal Integratiebeleid’ 

Het HIBP 2016-2019 vermeldt als een van de acties het ontwikkelen van een overheidsbrede visie op taalbeleid die erop gericht is om het Nederlands van personen van buitenlandse herkomst te versterken.
Deze visietekst vindt u eveneens op vlaanderen.be