Doelgroepen

Personen van buitenlandse herkomst 

Personen van buitenlandse herkomst zijn  personen die legaal en langdurig in België verblijven en die bij hun geboorte niet de Belgische nationaliteit bezaten of van wie minstens een van de ouders bij geboorte niet de Belgische nationaliteit bezat, in het bijzonder diegenen die zich in een vaststelbare achterstandspositie bevinden. Daarbij is een langdurig verblijf elk legaal verblijf dat niet beperkt is tot maximaal drie maanden als vermeld in titel I, hoofdstuk II, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

Met het oog op uniforme meting en rapportering binnen de Vlaamse overheid is deze definitie verder verfijnd.

Personen van buitenlandse herkomst zijn personen die legaal en langdurig in België verblijven en die voldoen aan een van de onderstaande criteria:

1°            de huidige nationaliteit van de persoon is niet de Belgische nationaliteit;
2°            de geboortenationaliteit van de persoon is niet de Belgische nationaliteit;
3°            de geboortenationaliteit van de vader is niet de Belgische nationaliteit;
4°            de geboortenationaliteit van de moeder is niet de Belgische nationaliteit.

Inburgering is een opstap naar integratie. Inburgeraars behoren tot de doelgroep van inburgering.

Inburgeraars zijn personen die in een gemeente in het Vlaams of Brussels Gewest ingeschreven zijn in het Rijksregister:

  • als vreemdeling met een wettig verblijf in België, tenzij als dat verblijfsstatuut niet langer dan een jaar kan duren (ook niet na verlenging), en tenzij als het gaat om een asielzoeker van wie de asielprocedure nog geen vier maanden loopt
  • of als Belg die in het buitenland geboren is én van wie minstens één ouder ook in het buitenland geboren is

Sommige inburgeraars moeten zich binnen de drie maanden nadat ze doelgroep worden, aanmelden en een inburgeringstraject volgen

Voor meer info zie www.integratie-inburgering.be/inburgering

Het inburgeringsbeleid richt zich ook op anderstalige kleuters en minderjarige nieuwkomers.

  • Anderstalige kleuters zijn kinderen jonger dan 5 jaar die toegelaten zijn  tot het kleuteronderwijs, niet het Nederlands als thuistaal of moedertaal hebben en niet ingeschreven zijn in het kleuteronderwijs.
  • Minderjarige nieuwkomers zijn personen die gelijktijdig aan de volgende voorwaarden voldoen
  1. op 31 december die volgt op de aanvang van het schooljaar enerzijds minstens vijf jaar en anderzijds geen achttien jaar geworden zijn;
  2. niet het Nederlands als thuistaal of moedertaal hebben;
  3. onvoldoende de onderwijstaal beheersen om met goed gevolg de lessen te kunnen volgen;
  4. maximaal negen maanden ingeschreven zijn in een school met het Nederlands als onderwijstaal (vakantiemaanden juli en augustus niet meegerekend);
  5. maximaal één jaar ononderbroken in België verblijven.


Woonwagenbewoners

Subsidies woonwagenterreinen

Om het beleid inzake woonwagenterreinen meer te benaderen vanuit het woonperspectief, werd de subsidiëring van woonwagenterreinen overgeheveld van het beleidsveld ‘inburgering’ naar het beleidsveld ‘woonbeleid’.
De subsidiëring van de woonwagenterreinen wordt geregeld door het decreet houdende een subsidie voor investeringen in residentiële woonwagenterreinen en doortrekkersterreinen voor woonwagenbewoners van 28 maart 2014.

Meer info: www.wonenvlaanderen.be
 

Een integratiebeleid ten aanzien van woonwagenbewoners

Omdat het beleid ten aanzien van woonwagenbewoners een horizontaal en inclusief beleid is, werd in 2017 in de schoot van de commissie Integratiebeleid een coördinatiegroep woonwagenbewoners opgericht. De coördinatiegroep werkte een  horizontaal actieplan woonwagenbewoners uit. Dat actieplan werd, onder Strategische Doelstelling 5, opgenomen in het Geactualiseerd horizontaal integratiebeleidsplan Vlaanderen 2018-2019, dat werd meegedeeld aan de Vlaamse Regering in juli 2018. Het actieplan focust op de verbetering van de woonsituatie van woonwagenbewoners en de bevordering van hun participatie aan de verschillende maatschappelijke domeinen. De beleidsdomeinen Omgeving, Kanselarij en Bestuur, Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en Onderwijs en Vorming nemen acties uit het plan op.


Omzendbrief doortrekkersterreinen en pleisterplaatsen

In de omzendbrief van 30 juni 2017 wordt aan de provincies en de steden en gemeenten aandacht gevraagd voor de opvang van rondtrekkende families van woonwagenbewoners door te zorgen voor voldoende doortrekkersterreinen en pleisterplaatsen. 
 

Nuttige links: