Projectoproepen

Er kunnen subsidies verleend worden aan experimentele, aanvullende of vernieuwende projecten die gericht zijn op het versterken van het integratiebeleid.

 

Projectsubsidies Buurtstewards

Sinds 2012 worden jaarlijks projectsubsidies toegekend voor de projecten 'Buurtstewards'. De buurtstewards worden ingezet in de centrumsteden waar er een sterke aanwezigheid is van Roma, met name Gent, Sint-Niklaas, Antwerpen en Brussel. De jaarlijkse subsidie buurtstewards bedraagt aan de stad Gent 300.000 euro, de stad Sint-Niklaas 100.000 euro, de stad Antwerpen 200.000 euro en de Vlaamse Gemeenschapscommissie 200.000 euro. 

De projecten buurtstewards, in het verleden ondersteund vanuit stedenbeleid, werden vanaf het werkjaar 2016–2017 overgedragen naar integratie. Het is de bedoeling dat de projecten de opgedane expertise m.b.t. de ontwikkelde methodologie tegen 2021 verankeren. 

Algemene projecten in het kader van het decreet van 7 juni 2013

In de   projectoproep worden de nadere voorwaarden voor de indiening van de subsidieaanvragen, de inhoudelijke prioriteiten, de beoordelingscriteria en de subsidieerbare kosten voor de projecten bepaald. De subsidie is bestemd voor projecten van beperkte duur met duidelijke, welomschreven resultaten. Bij elke  projectoproep wordt de maximale duur met een maximum van 36 maanden.

Lopende projecten:

Subsidies intergemeentelijke samenwerking 

AMIF

Het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF) is een financieel instrument van de Europese Commissie gericht op een efficiënter beheer van migratiestromen en de versterking en ontwikkeling van een gemeenschappelijke aanpak van asiel, migratie en integratie.

België kan als lid van de EU een beroep doen op middelen uit het AMIF. Voor de volledige programmaperiode 2014-2020 gaat het om 89 miljoen euro Europese middelen. Ongeveer een derde van het budget gaat naar integratie.

Voor Vlaanderen worden de Europese middelen van het Asiel, Migratie en Integratiefonds maximaal ingezet om de speerpunten van het horizontaal integratiebeleidsplan te ondersteunen, bovenop de middelen voor projecten om een stimulerend en innoverend integratiebeleid te kunnen voeren en antwoorden te kunnen bieden op bestaande en nieuwe uitdagingen.

Afdeling ESF van het Departement Werk en Sociale Economie staat in voor het beheer van het Vlaamse integratieluik van het AMIF. Afdeling ESF heeft een jarenlange ervaring met het programmabeheer van het Europees Sociaal Fonds (ESF). Ze kan deze expertise aanwenden voor het oproep- en projectbeheer van het AMIF. Afdeling ESF werkt hiervoor nauw samen met het Agentschap Binnenlands Bestuur, dat ook instaat voor de cofinanciering van de projecten.

Het Nationaal Programma AMIF 2014-2020 beschrijft de strategie, doelstellingen en resultaten voor België.

Lees meer: www.esf-agentschap.be/nl/amif/asiel-migratie-en-integratie-fonds

Lopende projecten:

 • Proeftuinen “Inburgering op maat voor laaggeletterde vrouwen met jonge kinderen” (oproep 320)
  In Gent, Antwerpen, Brussel en de vijf provincies wordt een proeftuin opgezet om tot een geïntegreerd aanbod te komen op het vlak van kinderopvang, Nederlandse taallessen en ondersteuning op het vlak van zorg en opvoeding.
 • Proeftuinen “Centrale begeleiding voor 16-18-jarige nieuwkomers uit derde landen” (oproep 321)
  Deze oproep wil een goede startpositie creëren voor 16-18-jarige nieuwkomers uit derde landen, met bijzondere aandacht voor niet-begeleide minderjarigen. Hiervoor wordt een centrale begeleiding opgezet, waarbinnen enerzijds op individueel niveau samen met de jongere een leer- en ontwikkeltraject op maat wordt uitgestippeld en anderzijds op niveau van actoren gewerkt wordt aan de stroomlijning en optimalisering van het aanbod. 
  Via deze oproep worden proeftuinen opgezet waarbinnen een aanpak op maat wordt uitgetest. De proeftuinen hebben als finaliteit om verdere expertise op te bouwen en een structureel inhoudelijk  en organisatorisch kader “centrale begeleiding voor 16-18-jarige nieuwkomers” uit te werken.
 • Disseminatieoproep digitaal platform “NedBox” (oproep 327)
  Vlaams minister van Inburgering en Integratie Liesbeth Homans heeft in samenwerking met de KU Leuven en de VRT het digitale leerplatform Nedbox gelanceerd. Dat biedt anderstalige volwassenen de kans om op een creatieve en leuke manier de Nederlandse taal te leren. Anderstaligen vinden op NedBox tv-fragmenten en krantenartikels met levensechte oefeningen, zoals een formulier invullen of een geboortekaartje lezen.
  NedBox richt zich tot een brede groep van anderstalige nieuwkomers: zowel hoog- als laaggeschoolden, zowel digitaal geletterden als digitale beginners. Er is gekozen voor een eenvoudige en gebruiksvriendelijke interface waar je gemakkelijk je weg vindt. Wil je op een leuke manier je Nederlands oefenen, neem dan een kijkje op www.nedbox.be